Relativita súčasnosti.

Pri úvahách o STR je príjemné to, že nám stačí jedna priestorová súradnica. Totiž jedná sa vždy o vzájomný pohyb dvoch inerciálnych sústav voči sebe a teda ten pohyb je rovnomerný priamočiary. Takže si môžeme natočiť obidva súradnicové systémy tak, aby ich os X smerovala v smere vzájomného pohybu. V ostatných dvoch priestorových osiach (Y,Z) sa nič nedeje a tak nás nezaujímajú. Druhú os (kolmú na X) môžeme teda použiť ako časovú. A máme dvojrozmerný časopriestor a môžme si ho jednoducho predstaviť prípadne nakresliť na kus papiera.
Vlak stojaci na stanici, pre pozorovateľa na stanici, si potom môžeme na takomto grafe (v dvojrozmernom časopriestore) zobraziť tak, ako je to na obrázku 1. Nezabúdajme, že čas stále beží, aj keď vlak stoji na stanici. Graf na obrázku 1 platí ale aj pre cestujúceho vo vlaku a pre neho je jedno, či ten vlak stoji alebo sa pohybuje (voči stanici).

Takže graf na obrázku 1 budeme odteraz považovať za pohľad cestujúceho vo vlaku na jeho pohybujúci sa vlak.Pohľad pozorovateľa na stanici, na pohybujúci sa vlak, je zobrazený na obrázku 2.Označme si ako udalosť "A" prítomnosť začiatku vlaku v určitom bode časopriestoru a ako udalosť "B", prítomnosť konca vlaku v určitom bode časopriestoru. Preložme cez seba pohľad cestujúceho vo vlaku a pohľad pozorovateľa na peróne na pohybujúci sa vlak na obrázku 3.Vidíme, že ak udalosť A a B (medzi ktorými je nenulová vzdialenosť v smere vzájomného pohybu) nastali v tom istom momente pre pozorovateľa na stanici, môžu nastať v tom istom momente (T1) aj pre cestujúceho vo vlaku.

Zatiaľ sme totiž neuvažovali o relativistickom efekte, kontrakcia rozmeru v smere vzájomného pohybu. Ak ale zavedieme kontrakciu rozmeru (v tomto prípade dĺžky pohybujúceho sa vlaku) pre pozorovateľa na stanici, potom už udalosti A a B ktoré sú súčasné pre pozorovateľa na stanici, nemôžu byť súčasné pre cestujúceho vo vlaku. Jedine tak môžeme "natlačiť" dĺžku vlaku ktorú pozoruje cestujúci vo vlaku (pokojovú dĺžku vlaku) do skrátenej dĺžky, ktorú pozoruje pozorovateľ na stanici. Viď obrázok 4.

A to je príčina relativity súčasnosti.

   

    Flag Counter