Singularity, vedomie a spol.- malá debata.  

V tomto článku uvediem len pár mojich diskusií z minulosti.

Pozrel som si rozhovor s Vami na Youtube. Mal by som pár pripomienok, ak dovolíte. Nemyslím, že je správne vyvodzovať nejaké dôsledky z predsmrtných zážitkov, pre hypotetické posmrtné zážitky, nakoľko hranica medzi predsmrtným a posmrtným je prekročiteľná len jeden krát a iba v jednom smere. Taktiež si nemyslím, že predpokladať, že predsmrtné zážitky prebiehali v čase nefunkčnosti mozgu, je správne. Podstatne logickejšie je predpokladať, že tieto prebiehali v čase, keď sa činnosť mozgu začala obnovovať, teda v pre mozog neobvyklom stave. Preto sú aj tie zážitky také výnimočné a neobvyklé. Potom, keď sa činnosť mozgu ustáli do normálu, tieto zážitky mozog priradí do voľného času, kotrý je k dispozícii a to je práve ten čas bezvedomia. Teda nám sa len zdá, že sme to prežívali v čase nefunkčnosti mozgu.

Myslím si teda, že vedomie je produktom mozgu ? To určite  nie ! Práve naopak, indície jasne naznačujú, že ilúzia mozgu (a všetkého materiálneho) je produktom vedomia.

Na pochopenie tohto je dobré začať pochopením špeciálnej teórie relativity. Nie naštudovaním si matematických vzorcom, ale pochopením, tak ako to urobil Einstein. Einstein vychádzal z predpokladu, že materializmus je reálny a teda existuje fyzika, ktorá platí rovnako pre všetkých pozorovateľov. Z tohto predpokladu potom logicky vyplýva, že svetlo (presnejšie fotónová interakcia) sa musí šíriť voči všetkým pozorovateľom rovnakou rýchlosťou. Tento jeho logický dôsledok bol už predtým dokázaný Michelsom Morley experimentom, o ktorom vtedy ale Einstein nevedel. Rovnaká rýchlosť svetla (presnejšie fotónovej interakcie) voči všetkému, ale prináša ďalšie pre klasický materializmus nepríjemné dôsledky. Je to relativita času a priestoru. Einstein pozdejšie pochopil, že fotóny nám vlastne vytvárajú len ilúziu priestoru a času. Podľa môjho názoru sú tvorcami tejto ilúzie zároveň aj hypotetické gravitóny. Pokiaľ sú priestor a čas len ilúzia, matéria nemá ako a kde existovať, čiže je tiež len ilúziou. Toto je jedna z indícií, prečo som presvedčený, že materializmus je len ilúziou, ktorú nám vytvára naše vedomie (ktoré má tiež fotónovú podstatu). Táto ilúzia má chyby a jednou je práve špeciálna relativita. Ďalšou chybou je nutnosť gravitačného kolapsu hmoty do bezrozmerného bodu napríklad v čiernych dierach (podľa mňa v Sivých objektoch). Ďalšou chybou je nemožnosť vysvetliť vedomie materialisticky. Ďalšou chybou je nemožnosť zapracovania entropie do fyzikálnych vzorcov.

Teda rozdiel medzi Vašim a mojím chápaním je v tom, že Vy predpokladáte reálnu existenciu vedomia aj mozgu (a všetkého materiálneho) , naproti tomu, ja predpokladám reálnu existenciu iba vedomia, fotónov, gravitónov a nejakého (nie dokonalého) tvorcu nedokonalej ilúzie materializmu.Pozrel som si Vašu prednášku „Paradox dvojčat a relativita času" na Youtube. Chápem , že ako pravému materialistovi, sú pre Vás dôsledky špeciálnej relativity neprípustné. Lenže špeciálna relativita práve zo striktného materializmu vyplýva. Toto pochopil Einstein a preto ju popísal (nie preto, že chcel byť niečím zaujímavý). On totiž pochopil, že ak veríme v existenciu fyziky, ktorá platí pre všetkých rovnako (teda sme materialisti), tak už niet cesty späť a špeciálnu relativitu musíme prijať ako fakt. Dá sa to pochopiť aj bez matematických vzorčekov, stačí si predstaviť dve inerciálne sústavy ako sa pohybujú voči sebe a ako v nich prebiehajú fyzikálne deje. Pochopíte, že nie to, že svetlo (presnejšie fotónová interakcia) sa šíri voči každému rovnakou rýchlosťou je základný predpoklad. Základný predpoklad je práve tá viera v materializmus, teda existenciu fyziky platnej pre všetkých rovnako a konštantná rýchlosť „svetla“ je už len dôsledok.
Pokiaľ toto pochopíte, máte otvorenú cestu k ďalšiemu. Budete chápať , že materializmus je ilúzia, ktorú nám vytvárajú fotóny a hypotetické gravitóny. Táto ilúzia už ale nemôže existovať len sama o sebe (tak ako by mohol materialistický svet), ale potrebuje nejakého tvorcu tejto ilúzie. A žiadny tvorca nie je dokonalý a špeciálna relativita je jednou s nedokonalostí tejto ilúzie. Táto ilúzia má ale aj podstatnejšie nedostatky
https://riki1.eu/fotonizmus.htm 

 Čo sa týka paradoxu dvojičiek, tak veľmi reálny príklad (avšak prakticky, energeticky pre nás neuskutočniteľný) som spočítal pred mnohými rokmi. Prvá polovica výpočtu (z pohľadu dvojičky na základni) je čisto pomocou Lorentzovej transformácie , čiže špeciálnej relativity:  
https://riki1.eu/Paradox_dvojiciek.htm

****************

Ďakujem za reakciu. Máte pravdu, keď píšete „nedokážu si představit co udržuje informační obsah když v principu nesetrvají na jednom místě (fotony)“. Je to ale iba z pohľadu klasickej, nerelativistickej fyziky. Pokiaľ sa zamyslíte nad tým , ako sa fotóny (a pravdepodobne aj gravitóny) šíria, teda rovnakou rýchlosťou (c) voči každému, tak prichádzajú problémy. Ako to dokážu, veď je to „nenormálne“?. Najprv pochopíte, že ak by to tak nerobili, nemohla by existovať fyzika. Toto pochopil aj Einstein, preto si bol taký istý, že žiadny podobný experiment ako Michelson-Morley nemôže dopadnúť kladne. Naďalej ale zostáva otázka : Ako to dokážu, ako dokážu z priestoru a času urobiť „žuvačku“ ? Riešenie je jednoduché, ale pre väčšinu fyzikov absolútne neprijateľné. Fotóny (a pravdepodobne aj gravitóny) nám vytvárajú ilúziu priestoru a času. Nevytvárajú priestor a čas, ale jeho ilúziu. Toto rovnako vedel aj Einstein, ale predpokladám, že si nechcel robiť ďalších nepriateľov a vo fyzike už urobil dostatočný prevrat, tak „netlačil na pílu“. Pár krát sa o tom ale zmienil.  Takže keď je priestor a čas ilúzia, pojem „na jednom mieste“ nedáva zmysel, všetko je totiž na „jednom mieste“. Pokiaľ je čas a priestor ilúzia, hmota nemá ako a kde existovať, čiže je tiež ilúziou. Reálne nám zostávajú len fotóny (a pravdepodobne aj gravitóny) a naše vedomia.

V žiadnom prípade nechcem aby ste mi slepo uveril, to by pre Vás nemalo žiadny zmysel. Keď ale máte chuť , tak sa nad tým niekedy zamyslite.

****************

Už som Vám dávno nepísal, na internete už tiež nezvyknem diskutovať, už ma to prestalo baviť.
Práve som si ale všimol prednášku  „Expandují nebo neexpandují galaxie?“ a tak ma celkom prekvapilo, že už sa pripúšťa expanzia galaxií (alebo je to už dokázané ?).
Takže je to ďalšia potvrdená (?) vec, ktorú predpokladá moja hypotéza o Sivých objektoch (galaxie sa rozpadávajú a teda aj celý vesmír).
Teda tá, ktorá hovorí a zániku gravitačnej hmoty v centrách galaxií (a iných objektoch význačných rozmerov), v Sivých objektoch.
Stále nedokážem pochopiť, ako  fyzici môžu veriť takej hlúposti, že v singularite čiernej diery, môže existovať hmota, ktorá má gravitačné účinky.
Ja viem, že Vy v singularity  (bezrozmerné body, do ktorých je gravitáciou zatlačená hmota) neveríte, ale potom vlastne veríte v skoro nekonečnú schopnosť hmoty odolávať gravitačnému tlaku. Čo je vlastne tiež už skoro singularita iného druhu.

Ďakujem za reakciu. Pauliho vylučovací princíp končí so svojou platnosťou pri neutrónových hviezdach. Nebol by som prekvapený, ak by Pauliho princíp nefungoval už ani v centrálnej oblasti neutrónovej hviezdy.
Po gravitačnom kolapse už žiadny zatiaľ ľudstvu známi „princíp“ nefunguje.
Ak ale predpokladáte, že Pauliho princíp funguje vždy (do nekonečna), tak ako som Vám to už písal viackrát, predpokladáte ďalšie nekonečno, ďalšiu singularitu, takže to  nie je riešenie. (Jedine, že by sme predpokladali, že stvoriteľ nášho vesmíru do neho umiestnil len toľko hmoty-energie, aby Pauliho princíp nemohlo byť narušený gravitačným pôsobením-kolapsom)
>
„Proto neverim na existenci hmotnych bodovych singularit.“ < To máte absolútnu pravdu a presne o tom je druhá polovica môjho článku, tie gravitačné singularity musia  byť nehmotné !
https://riki1.eu/preco_singularity.htm

*****************

Pozrel som si Vašu prednášku. Všimol som si Vašu poznámku : „Pokiaľ je vesmír nekonečný, tak nemohol byť Veľký tresk.“
Ono to tak nemusí byť a logicky ani nie je. Nejde mi teraz o skutočnú nekonečnosť vesmíru, čo je z materialistického pohľadu vlastne hlúposť. Ide mi o to, že vesmír je podstatne väčší, ako ten, čo vznikol našim veľkým treskom. Vesmír tu totiž bol aj pred veľkým treskom a iba v jednom jeho bode Veľký tresk vznikol a tak vytvoril náš vesmír ktorý dokážeme pozorovať. Dá sa povedať, že Veľký tresk vyfúkol „bublinu nášho nového vesmíru“, do už existujúceho vesmíru. Prvým dôkazom tohto, bude existencia super masívnych čiernych dier vo vesmíre mladšom ako 1 miliarda rokov (na pokraji nášho vesmíru). Keď to už bude jasne dokázané, spomeňte si na mňa.
Píšem o tom v tomto veľmi krátkom článku :  https://riki1.eu/bigbang.htm

*****************

Naposledy som Vám písal asi pred šiestimi rokmi (viď história komunikácie dole).  
Keďže v poslednej dobe je už viac menej jasné , že existujú super masívne čierne diery vo vesmíre mladšom ako 1 miliarda rokov a tiež je už viac menej jasné, že zdroj žiarenia kvazarov je spojený s čiernymi dierami, tak Vás oslovujem znovu, či ste nezmenil svoj názor na moju hypotézu.
V kritike ste uvádzal, citujem  „
Píšete, že kvazary by svoju energiu mohli čerpať zo zrážky dvoch "sivých objektov". Ale ak sa nachádzajú vo veľkých vzdialenostiach, až na hraniciach pozorovateľného vesmíru, musí ísť o mimoriadne mladé objekty. Ako to, že už obsahujú "sivé objekty"?  “ Teda pochyboval ste o možnosti existencie takýchto objektov na hraniciach nášho vesmíru, lebo nemohli tak skoro vzniknúť. S tým, že nemohli tak skoro vzniknúť, plne súhlasím (sú mi jasné súčasné úvahy o tom, ako mohli vzniknúť tak rýchlo , ale nezdieľam ich), ale stým, že tam nie sú, nesúhlasím. Oni tam totiž boli už dávno pred našim Veľkým treskom. Niektoré z nich boli zdrojom nášho Veľkého tresku a tie čo prežili, boli „odfúknuté“ rozopnutím priestoru na pokraj nášho vesmíru, prípadne prežili len tie, ktoré boli na pokraji.
Ponúkam Vám na prečítanie moje super krátke vysvetlenie podstaty tmavej energie (je to vlastne podstata hypotézy Sivé objekty), je tam aj vysvetlenie tmavej hmoty, ale to nie je dôležité, len s tým súvisí : 
https://riki1.eu/temna_tmava_energia_hmota.htm
Podrobnejšie vysvetlenie je tu :  
https://riki1.eu/zaporna_temna_tmava_energia_hmota.htm

*******************

Neznámy diskutér : "Ahoj, zaujal mě tvůj příspěvek 'NEmaterialistický pohľad' na Osel.cz. Moc pěkně jsi napsal to, o čem úplně stejně přemýšlím už několik let."

Ide o toto:

Kedže svet okolo nás študujem z dvoch pohľadov, materialistického aj nematerialistického, tak teraz ten NEmaterialistický :

Stvoriteľ nám vybudoval dokonalú ilúziu nášho okolia, môžeme ju perfektne materialisticky popisovať fyzikálnymi zákonmi. Nerátal ale s tým, že sa v tej ilúzii budeme až toľko "vŕtať" a že dospejeme až po skladbu atómov a tiež do galaktických a nadgalaktických rozmerov.

Kedže videl čo sa deje a nechcel aby sme narazili na "hranice" a tým ho odhalili (asi je ešte príliš skoro), tak prilepil k pôvodnej ilúzii ešte dve ďalšie, svet atomárnych častíc a vesmírne rozmery.

Avšak neodviedol dokonalú prácu a to "lepenie" je stále viditeľné, tie tri ilúzie na seba nenadväzujú dokonale, odflákol to.

Toľko dnešná chvíľka poézie a prózy.

Neznámy diskutér : "Zajímám se o vědecké poznatky z oblasti fyziky, kvantové fyziky a snažím se tomu bez úspěchu porozumět. Fascinuje mě např. dualita částic a je hrozné pomyšlení, že to nikdy nemůžeme našim mozkem pochopit.

Taky jsem dospěl k názoru, že zřejmě realita bude pouhou iluzí.

Nejsem věřící, ale "bůh" z nás asi musí být dost na větvi, když vidí jak se lidi do toho snaží vrtat až na úroveň kvarků. Pro jistotu nám však ty naše virtuální mozečky zablokoval tak, aby jsme tu pravou podstatu nikdy nemohli pochopit.
Ve velkých škálách nás zase omezil rychlostí světla a pro jistotu ještě zajistil, aby ji hmotný objekt nedosáhl.

Štve mě, že se nikdy nedovím pravdu, ale jsem alespoň rád, že v tom nejsem sám"

Moje (poskladané) odpovede :

Ahoj. Dualita castic ma uz dnes az tak neudivuje. Staci si uvedomit, ze castice su nelokalne energie (teda nie su to gulicky). "Gulicky" teda castice, su to len z toho pohladu, ze su nositelom konkretneho mnozstva energie. 
Normalne atomarne castice (s nenulovou pokojovou hmotnostou) su tiez nelokalne, ale ich nelokalnost je obmedzena, napriklad velkostou atomoveho jadra (protony, neutrony), alebo atomoveho obalu (elektrony).
"Zazrak" duality castic sa prejavuje napriklad pri dvojstrbinovom experimente. Lenze si treba uvedomit, ze zazrak je to len dovtedy, kym sirka strbin je zrovnatelna s vlnovou dlzkou experimentalnej castice (takze castice sa musia "pretlacit") a tiez ked vzdialenost medzi strbinami je s tym zrovnatelna. Ak to nie je splnene, ziadny zazrak sa nedeje.

Nelokalnost (dualita) sa prejavuje aj u vacsich objektov (cim je vacsi, tym menej) takze dvostrbinovy experiment je "zazracny" aj pre molekuly a dokonca ak dobre viem podarilo sa to uz aj s nejakymi virusmi.

Ked si k tomu este nastudujes kusok z kvantovej elektrodynamiky (napriklad knizku QED od Feynmana ) zacnes to chapat este viac.

***********

Nezabudajte, ze dvostrbinovy experiment je "zazracny" nie len s fotonmi a elektronmi, ale aj s celymi atomami , molekulami a tusim sa to uz podarilo aj s virusmi. Dolezite je ale pri pokuse odfiltrovat vplyv prostredia, lebo inac, ak tam ten vplyv prostredia je, uz sa akoby  niekto "pozera" , detekuje a potom "zázrak" nevznikne.

U dvojštrbinového experimentu, sa za najväčší zázrak, ak dobre viem,  považuje opozdená observácia (skúmanie ktorou štrbinou preletela častica až za štrbinami). Milná úvaha, že častica letí ako gulička, spôsobuje potom ďalšiu milnú predsatvu, že budúcnosť ovplyvní minulosť, pretože keď častica letela cez štrbiny, ešte nikto a nič nemohlo vedieť, či sa rozhodneme skúmať(pozerať) ktorou štrbinou letela, alebo nie.  Toto pozorovanie urobíme (alebo neurobíme) totiž až za štrbinami, možno až tesne pred dopadom častice na terč. A tie častice aj tak splnia tú požiadavku, že ak ich pozorujeme, tak sa chovajú nie ako vlny a keď ich nepozorujeme, chovajú sa ako vlny. Vysvetlenie je v tom, že častica (najviac to platí pre fotóny) , kým nedopadne, nie je pohltená, môže spätne korigovať celú svoju dráhu okamžite, od vyžiarenia až do pohltenia. Kým totiž nie je pohltená je len virtuálna. Pre častice väčšie ako elektrón toto už ale bude ťažšie experimentálne skúmať.

Toto vsetko su ale moje sukromne nazory a fyzici s tym nemusia suhlasit a predpokladám, že ani súhlasiť nebudú.   

     Flag Counter