Fotónový svet.                                                         september 09 , 2019

Svet  okolo nás, sa nám javí ako materiálny, tvorený hmotou, teda látkou a poľom. Toto je, ale len veľmi dobrá teória, že je to tak.

Presvedčení môžeme totiž byť, len o existencii častíc, ktoré nám tento svet sprostredkujú, vytvárajú jeho zdanie. Tieto častice sú hlavne fotóny, prípadne virtuálne fotóny.  Atómami môjho hypotetického tela, sa nedokážem priamo "dotknúť" atómov iného objektu, ani tieto priamo uvidieť, detekovať. To, že moja ruka dokáže uchopiť, iný objekt a ten objekt neprepadne mojou rukou (ako keby som bol duch), je spôsobené elektromagnetickou interakciou, ktorú vytvárajú fotóny. Rovnako je to aj so zrakom.

Skutočný fyzik, by teda na otázku, čo je zdrojom všetkých tých fotónov, mal odpovedať : "Neviem, ale v súčasnosti, sa veľmi dobrou teóriou ukazuje tá, ktorá tvrdí, že sú to elektróny a ostatné častice podľa  Štandardného modelu fyziky častíc."

Základných interakcií, ktoré náš svet vytvárajú, je viac. Je tu silná interakcia, ktorú vytvárajú gluóny, ale táto pôsobí len v atómových jadrách. Atómy sú, ale len teória, ako vidíme a teda silná interakcia je len teória vnorená v teórii, takže sa ňou, nemusím v tomto článku zaoberať.

Slabú interakciu, tiež nebudem zmieňovať, lebo nie je základná, aspoň podľa mňa , pretože je sprostredkovaná časticami s nenulovou pokojovou hmotnosťou.

Gravitačnú interakciu, ale musím uvažovať, lebo tá rovnako ako fotónová (elektromagnetická) interakcia, vytvára ilúziu sveta okolo nás. Gravitácia, je v súčasnosti chápaná, ako prejav zakriveného časopriestoru. To je, ale len  matematická konštrukcia, ktorá veľmi úspešne, popisuje makrovesmír v našom blízkom okolí. Podstata gravitácie bude v interakcii, ktorú sprostredkúva hypotetická častica gravitón. Túto časticu a ani podstatu tejto interakcie, ale zatiaľ nepoznáme.

V ďalšom, keď budem hovoriť o fótonovej interakcii, budem mať na mysli, vždy súčasne aj hypotetickú gravitónovú interakciu, aj keď kvôli jednoduchosti, budem písať vždy len "fotónová interakcia", alebo len "fotóny" a pritom budem mať na mysli aj virtuálne fotóny.

Argumentom, proti ilúzii sveta, vyššie popisovanej , by mohlo byť tvrdenie, že prístroj, ktorým detekujeme pomocou fotónovej interakcie okolitý svet, predsa musí pozostávať z atómov a teda atómy, sú reálne.

Pozrime sa ale na toto bližšie. Ako ten prístroj konštruujeme ?  Zase je to len pomocou fotónovej interakcie. Žiadnych atómov sa "nedotýkame", nepohybujeme nimi, len vysielame fotóny/virtuálne fotóny a ich prijímaním zisťujeme, že sa niečo zmenilo. Napríklad prijímané fotóny, nám vytvoria ilúziu nejakého geometrického tvaru objektu, nami vytvoreného a v konečnom dôsledku, až detekčného prístroja, prípadne nášho tela.

Takýmto postupom, sa v konečnom dôsledku, dostaneme až k jedinej entite, o ktorej existencii môžeme byť na sto percent presvedčení a tou je naša myseľ, naše vedomie.  Potrebujeme teda vôbec fotóny ?  Ak by sme chceli pokračovať ďalej čiste filozoficky, tak asi nie, ale to mňa už nezaujíma. Takže ja si myslím, že fotóny a gravitóny sú reálne rovnako, ako naše vedomie, existencia všetkého ostatného je už ale len, pre súčasnosť veľmi dobrá teória. V budúcnosti, bude ale táto téória, určite nahradená zásadne inou  a niekdy možno až absolútnou, základnou pravdou.
   

    Flag Counter