Podstata nášho univerza, ak je okolitý svet simuláciou.                            marec 03, 2018

Pokiaľ sa nedá vysvetliť vedomie ako produkt mozgu, čomu ja dávam veľkú pravdepodobnosť, tak mozog, naše telá a celý svet a vesmír okolo nás, teda jeho materiálna/hmotná podstata, je len zbytočná komplikácia (Occamova britva).

Naše univerzum potom pozostáva z dvoch objektívne existujúcich entít. Je to Energia a Vedomie. Energia je pasívna entita a Vedomie je aktívna entita.

Všetko ostatné, hmotné, teda látka a pole sú len subjektívne existujúce ilúzie, simulácie, ktoré vnímame svojimi vedomiami. Energia je vlastne analógový počítač, na ktorom beží simulácia našimi vedomiami vnímaného okolitého sveta.

Tento analógový počítač, Energia, je naprogramovaný Vedomím pre túto simuláciu tak, aby vytváral fotóny a gravitóny, ktoré našim vedomiam sprostredkúvajú zdanie okolitého sveta . Vedomie s veľkým "V" je vlastne to, čo rôzne náboženstvá označujú ako Boh, Stvoriteľ a podobne. Naše vedomia sú zanedbateľnou čiastkou Vedomia.

Z tejto úvahy samozrejme vyplýva, že vedomie nebude produktom mozgu, keďže aj ten, ako aj celé telo človeka, je len subjektívnou ilúziou, simuláciou.

Každý svojim vedomím vníma svoj vlastný, subjektívny svet, ilúziu a nemôže skutočne popísať tento niekomu inému (napríklad ani farbu). Predpokladám ale, že medzi ilúziami , simuláciami jednotlivých vedomí môže byť interakcia, prípadne môžu jednotlivé vedomia participovať na spoločnej ilúzii, ktorú ale každý vníma subjektívne.

Simulácia, ilúzia, ktorú vytvára Energia naprogramovaná Vedomím, je stvorená ako dokonale materialistická, teda popísateľná matematicky fyzikálnymi zákonmi. To bol asi zámer Vedomia , aby ilúzia, simulácia, pôsobila dokonale realisticky, materialisticky, aby vedomia ľahko nedospeli k záveru, že okolitý svet nie je objektívne existujúci a tak mohli získavať skúsenosti, pripadne riešiť zadania Vedomia, ktoré potrebuje riešiť. Môže to ale byť aj jeho zábavka.

Podrobným štúdiom materialistickej vedy, jej objavovaním, ale môžeme dôjsť k záverom, že táto simulácia, ilúzia, nie je úplne dokonale materialistická a teda matematicky popísateľná. Toto platí napríklad pre gravitačné kolapsy hmoty do bezrozmerného bodu , singularity. Taktiež to platí pre vedomie človeka, alebo stroja, ktoré by ako produkt mozgu, alebo počítača malo byť matematicky popísateľné, ale to nie je. Je to vlastne ďalšia singularita.

Toto všetko (a aj ďalšie poznatky, chyby simulácie, ilúzie) ma vedie k tomu, že náš okolitý svet môže byť len simulácia , ilúzia.
   

    Flag Counter